Portal Morneta
 

Les cases de possessió
Apunts sobre el territori: les cavalleries

Des del segle XIII, les terres de Binissalem varen quedar sota el domini de diferents territoris feudals anomenats cavalleries. Les primeres cavalleries foren concedides després de la Conquesta (1229) als senyors feudals pertanyents a l’alta noblesa. Posteriorment els senyors vengueren les seves terres mitjançant un contracte pel qual el senyor feudal cedia a una altra persona només el domini útil de les terres (contracte d’emfiteusi).
Les cavalleries més importants de Binissalem, anomenades “cavalleries majors” varen ser:
- Morneta: territori des de Binissalem a Lloseta, fou dels Torrella des del 1282
- Dones de Jonqueres: territori que s’estenia cap a Robines i Binigual, propietat de les monges de Santa Maria de Jonqueres des de 1260
- Na Bauçana: s’estenia fins a Sencelles i va tenir com a propietaris a Guillem de Montgrí, la família Bauçà i en 1336 va passar al Capítol de la Seu

Per últim, hi havia una cavalleria menor dita d’en Bestard, o de La Torre, de territori dispers que es repartia per Binissalem, Alaró, Consell i Santa Maria del Camí.

Finalment, les cavalleries, com a institució medieval, varen ser abolides a finals del segle XIX. Com a principal testimoni arquitectònic d’aquestes cavalleries es poden apreciar actualment les cases de possessió: Morneta, Vellveure i Sa Torre entre altres.

agenda
Les cases de possessió

Morneta

Bellveure

Sa Torre: can Morante i can Cabrit

Tornar